குறளும் மருத்துவமும் பகுதி-5 | Episode 5

துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்லர் எஞ்ஞான்றும்
நஞ்சுண்பார் கள்ளுண் பவர்

குறள் 926

[பொருட்பால், நட்பியல், கள்ளுண்ணாமை]


How to use Defibrillator | CPR for Cardiac Arrest | Tamil