குறளும் மருத்துவமும் பகுதி-4 | Episode 4

அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறல்ல
துய்க்க துவரப் பசித்து.

குறள்: 944


Madras Day 2022 | Namma Chennai Namma Pride


Sudden Cardiac Arrest- How to respond? | Emergency CPR


Advanced treatments in Rheumatoid Arthritis | Tamil